Lepinguabi

Lepinguabi

Oleme kokku koondanud küsimused, mis aitavad saada ülevaate Creditea laenude põhilistest tingimustest, laenu võtmisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest, aga ka laenamisega kaasnevatest ohtudest. Tutvu järgneva infoga kindlasti juba enne laenutaotluse esitamist. Kui sul tekib lisaküsimusi enne lepingu sõlmimist või edaspidi, siis võta meie kliendihalduritega julgesti ühendust:

Telefon: 6119090 E-post: info@creditea.ee Kontor: Lõõtsa 5 Tallinn

1. Millised ohud ja riskid laenu võtmisega kaasnevad?

Peamine risk laenu võtmisel on, et Sa ei suuda lepingus kokkulepitud kohustusi tähtaegselt ja täielikult täita. Makseviivituse korral kaasnevad Sulle aga olulised negatiivsed tagajärjed, muuhulgas kohustuste suurenemine viiviste ja sissenõudekulude näol (lepingu rikkumise tagajärgede osas vaata ka küsimuse 8 vastust).

Seepärast on väga oluline, et kaaluksid enne laenamist hoolega, kas ja millistel tingimustel on laenamine Sulle vajalik ja sobilik! Mõtle läbi ka oma võimalikud elumuutused, mis toovad kaasa Sinu igapäevaste kulude suurenemise (sh pere juurdekasv, üldine kaupade ja teenuste hinnatõus jmt) või sissetulekute vähenemise (sh pensionile jäämine, haigestumine, töötasu vähenemine või töökaotus jmt). Mõtle, kas suudaksid laenu õigeaegselt tagasi maksta ka nendes muutunud oludes.

Oluline on esitada laenutaotluses täielikku teavet ja tõele vastavaid andmeid oma sissetulekute, kohustuste jms kohta, et ka meie saaksime omalt poolt võimalikult õigesti hinnata Sinu krediidivõimelisust ning pakkuda laenu, mis tõesti sobiks Sinu võimaluste ja vajadustega.

Tutvu vastutustundliku laenamise soovitustega kindlasti meie kodulehel.

2. Kust ma saan infot minule pakutava laenu üksikasjade kohta?

Enne laenulepingu sõlmimist esitame Sulle lepingueelse teabe Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehel, mis sisaldab infot Sinu laenulepingu kohta ja tasude kohta, mida pead lepingu alusel maksma. Samuti esitatakse sulle tutvumiseks laenulepingu tingimused. Varu aega ja tutvu lepinguga ning sulle esitatud lepingueelse teabe ja selgitustega, sealhulgas tarbijakrediidi teabelehega! Kaalu hoolikalt, kas pakutavad tingimused vastavad sinu vajadustele ja võimalustele!

Kui soovid lepingu tingimuste kohta lisaselgitusi, võid alati pöörduda oma küsimustega meie klienditeeninduse poole.

3. Kuidas ma saan koopia oma lõplikust laenulepingust?

Saadame laenulepingu dokumendid Sulle vastavalt Sinu soovile e-postiga või posti teel aadressile, mille meile laenutaotluses teatasid.

Kui peaksid oma lepingu eksemplari ära kaotama, siis kirjuta sellest meile ja saadame Sulle laenulepingu dokumentidest uue tasuta koopia.

4. Kas ma saan juba sõlmitud laenulepingust taganeda ja kas see maksab midagi?

Jah. Sul on alati õigus juba sõlmitud laenulepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest või kuupäevast, kui said kätte lepingu dokumendid. Lepingust taganemiseks esita meile kirjalik lepingust taganemise avaldus ülaltoodud postiaadressil või e-posti aadressil.

Taganemisavaldusse pane kirja:

 • oma nimi,
 • oma isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus, et soovid lepingust taganeda ja laenu tagastada,
 • kuupäev ja oma allkiri.

Hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest pead tagasi maksma kogu laenu ja tasuma laenu tagastamise hetkeks kogunenud intressi. Taganemise eest ei tule maksta muid tasusid ega trahve, kuid meil on õigus küsida meie poolt lepinguga seoses tasutud tagastamatute tasude hüvitamist (nt tasu päringu eest kinnistusraamatu või äriregistri andmebaasis).

5. Kuidas kujuneb minu tagasimaksete suurus?

Tagasimaksete suurus sõltub sellest, kui suur on kasutusse võetud laenusumma, kui suur on kohaldatav intressimäär ja kui pikaks ajaks on laen võetud.

Üldreeglina koosneb iga tagasimakse krediidi põhiosa tagasimaksest ja intressiosa tagasimaksest.

Tagasimaksed arvutame välja annuiteetgraafiku põhimõtte alusel, et tagada võimalus tasuda tagasimakseid igal kuul samas summas. Et see nii saaks olla, moodustub igakuine tagasimakse perioodi alguses suuremas osas intressist ja väiksemas osas krediidi põhiosa tagasimaksest. Perioodi jätkudes igal kuul intressiosa osakaal väheneb ja krediidi põhiosa proportsioon suureneb.

Väikelaenu lepingus lepitakse kokku konkreetne tagasimakseperiood, mis üldjuhul laenulepingu kehtivuse jooksul ei muutu. Mida pikem on valitav laenu periood, seda väiksem on sama laenusumma puhul igakuise tagasimakse suurus. Tagasimaksete suurus näidatakse väikelaenu lepingu maksegraafikus.

Krediidikonto leping on tähtajatu, kuid krediidikonto kasutatud osa tagastamiseks ja krediidijäägilt koguneva intressi tasumiseks pead tegema igakuiselt lepingus kokkulepitud maksepäeval minimaalseid kuumakseid. Minimaalse kuumakse suuruse arvutame annuiteedi põhimõtte alusel uuesti välja iga kord, kui Sulle tehakse krediidikontolt uus väljamakse. Minimaalse kuumakse arvutamisel lähtume lepingus kokkulepitud perioodist (reeglina 60 kuud viimasest väljamaksest), et perioodi lõpuks saaks tagastatud kogu krediidijääk ja sellelt arvestatud intressid. Seega sõltuvad krediidikonto lepingu tagasimaksed sellest, kuidas Sa oma krediidikontot kasutad. Sel põhjusel ei ole krediidikonto lepingul ette kindlaksmääratud maksegraafikut, vaid saadame Sulle minimaalse kuumakse kohta arveid.

Pane tähele, et minimaalse kuumakse arvutamisel eeldame alati, et maksed tasutakse õigeaegselt kokkulepitud tähtpäeval. Maksega hilinemise ning maksepuhkuse kasutamise korral intressi arvestus ei peatu, vaid intress koguneb Sinu kasutuses olevalt krediidijäägilt edasi kuni makse laekumiseni. Kogunenud intress kuulub tasumisele järgmisel arve tasumise tähtpäeval tavapärase minimaalse kuumakse koosseisus. Seetõttu tuleb sul makseviivituse ja maksepuhkuse kasutamise korral arvestada, et järgneva(te)l kuu(de)l on minimaalse kuumakse koosseisus tasumisele kuuluva intressi osa selle võrra suurem ja põhiosa väiksem. Kui Sa soovid sellist tagajärge vältida, peaksid tegema makseviivitusele või maksepuhkusel järgneval kuul meile minimaalsest kuumaksest vastavalt suurema tagasimakse.

Soovi korral saad tagasimakse summasid täpsustada meie klienditeenindusega suheldes. Samuti on maksmisele kuuluvad summad Sulle nähtavad meie iseteeninduses.

6. Kas ja kuidas võib minu lepingule kohalduv intressimäär muutuda?

Väikelaenu lepingu intressimäär on fikseeritud kogu lepingu perioodiks ning selle muutmine toimub üksnes poolte kokkuleppel (näiteks, kui taotled laenusumma muutmist).

Ka krediidikonto lepingus lepitakse kokku intressimäär, kuid kokkulepitud intressimäära piirides võib krediidijäägile kohalduv tegelik intressimäär lepingu kehtivuse ajal kõikuda (nii langeda kui ka tõusta). Intressimäär ei tõuse siiski kunagi üle Sinu lepingu personaalsetes tingimustes kokkulepitud intressimäära.

Sinu krediidikonto lepingu alusel kasutusse võetud krediidijäägile tegelikult kohaldatav intressimäär sõltub krediidikontolt väljamaksete tegemisest ja meie poolt kasutatava indeksi muutumisest.

Intressimäära indeksina kasutame Eesti Panga poolt iga aasta 1. jaanuariks ja 1. juuliks Eesti Panga kodulehel avaldatavat viimase kuue kuu keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude krediidi kulukuse määra (EP KKM), mille kolmekordsest suurusest sõltub Sinu krediidikonto lepingule kohaldatav intressimäär.

Sinu lepingule kohaldatav intressimäär muutub siiski vaid juhul, kui võtad krediidikontolt kasutusse uue krediidisumma ning selleks hetkeks on kolmekordne EP KKM muutunud. Sellisel juhul hakkab alates selle väljamakse tegemisest kogu Sinu kasutuses olevale krediidilimiidile kohalduma intressimäär, mille puhul Sinu krediidikonto lepingu krediidi kulukuse määr ei ületa väljamakse hetkel kehtivat kolmekordset EP KKM-i.

Krediidikonto lepingule kohaldatava intressimäära muutumisest anname Sulle teada. hiljemalt siis, kui asud esitama meie iseteenindussüsteemis või mobiilirakenduses väljamakse taotlust (kuvame sulle teavet intressimäära kohta, mis hakkaks pärast väljamakset Sinu kasutuses olevale krediidilimiidile kohalduma. Intressi võimalikust suurenemisest teatame Sulle ette esimesel võimalusel juba siis, kui Eesti Pank avaldab oma kodulehel andmed uue EP KKM-i kohta ning selle kolmekordne suurus on suurem, kui sinu lepingule viimati kohaldunud tegelik krediidi kulukuse määr.

Kui sa ei soovi, et Sinu kasutuses olevale krediidikonto limiidile hakkaks kohalduma uus intressimäär, siis peaksid pärast eelpool nimetatud teabe saamist hoiduma uute krediidi väljamaksetaotluste esitamisest ning mitte võtma vastaval perioodil krediidilimiidi arvelt kasutusse uusi summasid. Kui Sul on meie Mobile Wallet mobiilirakendus ja maksekaart, siis peaksid sel juhul hoiduma ka krediidikonto arvelt maksekonto tehingute tegemisest, sest intressimuudatus leiab aset ka siis, kui krediidikontolt toimub väljamakse Sinu maksekontole.

7. Kas lepinguga kaasneb mingeid lisakulusid, mis ei sisaldu krediidi kogukulus?

Krediidi kogukulu andmed esitame Sulle lepingu sõlmimisel arvestusega, et lepingut täidetakse vastavalt kokkulepitule. Kui lepingut rikutakse, siis lisandub maksekohustustele viivis ja meeldetuletuskirjade tasud. Viivisemäär on võrdne lepingujärgse intressimääraga. Meeldetuletuskirja maksumusega 5 eurot saadame, kui makseviivitus on kestnud 14 päeva ja võlgnevust ei ole eelnevate tasuta meeldetuletuste peale likvideeritud.

Kui oleme sunnitud pöörduma inkassofirma poole või võla sissenõudmiseks kohtusse, siis võivad kaasnevad täiendavad võla menetlemise kulud (inkassokulu, kohtukulud, täitemenetluse kulud).

8. Mida peaksin tegema, kui ma ei saa teha tagasimakseid?

Võta meiega koheselt ühendust, kui arvad, et Sa ei suuda tagasimakset kokkulepitud ajaks teha. Koos meie klienditeenindajaga saad olukorda arutada ning leida sobiva lahenduse, näiteks:

 • maksepuhkuse kasutamine,
 • laenugraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid,
 • muu kompromissi leidmine vastavalt sinu ja meie võimalustele

9. Millised võivad olla tagajärjed, kui rikun lepingut?

Kui Sa hilined lepingujärgse maksega, siis lisandub iga viivitatud päeva eest viivis. Samuti saadame Sulle meeldetuletusi, mis võivad olla tasulised (vaata ka küsimuse 7 vastust). Krediidikonto lepingu rikkumisel peatatakse Sinu õigus krediidikontot kasutada.

Kui viivitus on kestnud üle 30 päeva ning võlgnetav summa on suurem kui 30 eurot, siis võime edastada andmed lepingu rikkumise kohta Creditinfo Eesti AS ja/või Krediidiregister OÜ maksehäireregistrisse, mis jäävad seal nähtavaks 5 aasta jooksul ka pärast seda, kui oled võlgnevuse tasunud.

Kui oled täielikult või osaliselt viivituses juba 3 üksteisele järgneva tagasimaksega, siis võime lepingu üles öelda ning nõuda koheselt kogu laenu tagastamist ja muude lepingust tulenevate maksete tasumist.

Kui oled lepingut muud moodi rikkunud (nt kui oled esitanud olulisi valeandmeid), võime samuti lepingu üles öelda ja nõuda lepingust tulenevate maksete kohest tasumist ning lisaks leppetrahvi summas 31,95 eurot.

Kui pärast lepingu ülesütlemist kogu võlga ei tasuta, siis võime võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja/või pöörduda võla sissenõudmiseks kohtu poole ning sel juhul lisanduvad võlale ka need menetluskulud.

Kohtumenetluse järel on meil õigus algatada täitemenetlus, mille käigus kohtutäitur arestib ja müüb võla katteks võlgniku vara ja teostab kinnipidamisi võlgniku sissetulekutest. Samuti on võimalik eraisiku pankrotimenetluse algatamine, kui selgub, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu ega suuda oma kohustusi laenuandja ees täita.

10. Kas ma saan oma laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?

Jah, sul on õigus laen ennetähtaegselt tagastada. Selleks esita meile palun eelnevalt avaldus, kuhu pane kirja:

 • oma nimi,
 • isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus, et soovid laenu ennetähtaegselt tagastada,
 • kuupäev, millal soovid laenu tagastada,
 • avalduse kuupäev ja oma allkiri.

Seejärel tuleb tasuda Sul summa, mis on vajalik kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmiseks. Intress tuleb tasuda kuni päevani, mil toimub laenu tagastamine.

Fikseeritud intressimääraga lepingu puhul on meil õigus nõuda ennetähtaegse tagastamise korral ka hüvitist, mille suurus on 1% ennetähtaegselt tagastatud laenust, kui lepingu lõpuni on jäänud rohkem kui 1 aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagastatud laenust, kui lepingu lõpuni on jäänud vähem kui 1 aasta.

11. Kuidas ma saan teada täpse summa, kui soovin laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?

Võid meile igal ajal kirjutada või helistada ja küsida summa suurust Sinu poolt määratud kuupäevaga. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb. Igal ajal saad oma laenu kohta andmeid vaadata iseteenindussüsteemis.

Kas ma maksan vähem intressi, kui maksan laenu või selle osa tagasi ennetähtaegselt?

Jah. Sinult nõutav intress sõltub Sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad.

12. Kas laenuandja saab minu lepingut muuta?

Jah, kuid ainult vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

Lepingu üldtingimusi võime ühepoolselt muuta, kui muudatus on vajalik üldtingimuste vastavusse viimiseks õigusaktide või -praktikatega. Krediidikonto leping, mis on tähtajatu, annab meile õigus muuta ka krediidikonto limiiti, intressimäära ja kohaldatavaid tasusid, kui selline muudatus on põhjendatud krediidiriski suurenemise või vähenemisega või sellise riski juhtimisega või muude kulude suurenemise või vähenemisega. Samuti võime aeg-ajalt uuendada oma hinnakirja.

13. Kas minule teatatakse sellest ette, kui laenuandja kavatseb minu lepingus muudatusi teha?

Jah, lepingu tingimuste muutmisest teavitame Sind tavapäraselt vähemalt 1 kuu ette, misjärel on Sul õigus leping 1 kuu jooksul üles öelda, kui Sa muudatustega ei nõustu. Hinnakirja muudatustest teavitame Sind esimesel võimalusel.

Krediidikonto lepingu intressi muudatustest teavitamisele kehtib erikord (vt selgitusi punktis 6)

14. Kas ma saan midagi teha, kui mul on lepingu või laenuandja tegevuse osas kaebusi?

Jah. Kõigepealt tuleks pöörduda probleemiga meie poole, et olukorda arutada ja leida võimalused kokkuleppe saavutamiseks.

Kui meie poolt pakutud lahendused Sind ei rahulda, siis on alati õigus pöörduda oma õiguste välja selgitamiseks ja nende kaitseks tarbijakaitse poole (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) infopäringuga, kaebusega või teabenõudega (nõuandetelefon 620 1707, e-post: info@ttja.ee, avalduste esitamine tarbijavaidluste komisjonile https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine) või internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu http://ec.europa.eu/odr).

15. Kas mul on muid õigusi ja kohustusi?

Jah. Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt. Tutvu krediidikonto lepingutingimustega siin.

Võta küsimuste korral julgesti ühendust meie klienditeenindusega täiendavate selgituste saamiseks. Kirjuta meile aadressil info@creditea.ee või võta ühendust telefoni teel helistades numbrile 611 9090.